_Driving your interests

ATL Renting

Hou uw onderneming slim, veilig en duurzaam in beweging.
Huur de beste truck, trailer, chassis of bestelwagen voor uw business.
Headquarters

ATL Renting

ATL Renting nv
Industrieweg 122
Poort West-Limburg 1335-1337
3980 Tessenderlo
België

+32 (0) 11 45 65 20
info@atlrenting.be

BTW BE 0459.913.721

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen klant en ondernemer. Onder algemene voorwaarden worden standaardbedingen verstaan die zonder onderhandeling door één partij zijn opgesteld. Het doel hiervan is om deze op regelmatige basis in commerciële transacties te gebruiken of om een reeds bestaande overeenkomst aan te vullen.

Vragen?

Indien u hierover vragen heeft of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met info@atlrenting.be.
ATL Renting, gevestigd te Industrieweg 122, Poort West-Limburg 1335-1337 te 3980 Tessenderlo.

1. ALGEMEEN
Uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing bij alle offertes, bestelbonnen en facturen. De vertegenwoordigers of agenten van ATLRENTING zijn niet gemachtigd of gerechtigd om enige overeenkomst af te sluiten zonder een akkoord van de directie. De ongeldigheid, nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, op grond van een dwingende wetsbepaling, zal de overige voorwaarden niet in het gedrang brengen. Een offerte is nooit bindend.

2. HUUR HUURLASTEN EN HUURTERMIJNEN
De huurtermijn van het voertuig begint op de dag dat het voertuig is aanvaard door de huurder als beschreven op de keerzijde hiervan, en eindigt op de dag dat het voertuig tijdens de openingsuren terugbezorgd is aan ATL-RENTING en geïnspecteerd is door ATL-RENTING. Het onbeheerd achterlaten aan een ATL-depot, buiten de openingsuren, geschiedt op uitsluitend risico van de klant die verantwoordelijk is voor elke beschadiging en/of diefstal in deze periode. Het voertuig dient in de staat en uitzicht van vertrek binnengebracht te worden in het depot van vertrek, zo niet wordt er 150 EUR transportkosten aangerekend. De verhuring gebeurt per werkdag. In geval van huur voor een periode van minder dan zes werkdagen, zal de overeengekomen huurprijs echter per kalenderdag worden aangerekend.
Alle kosten en risico’s inzake levering, plaatsing en terughalen zijn ten laste van de huurder.
In geval van facturatie op dag- of weekbasis geldt iedere begonnen dag als volledig verschuldigd, tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen.. In geval van facturatie op maandbasis geldt iedere begonnen maand als volledig verschuldigd, tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen.
De huur start automatisch, zonder verdere kennisgave verplichting zijdens ATLRENTING, twee werkdagen na afmelding dat product kan afgehaald worden. Zowel bij inontvangstneming als bij binnenleveren van het voertuig zal een staat van het voertuig (“interchange”) worden opgemaakt. De ondertekening ervan door de huurder, of de door hem aangestelde chauffeur, geldt als onherroepelijk akkoord met de inhoud ervan.

3. EINDE VAN DE OVEREENKOMST
a) Opzeg
ATL-RENTING is er toe gerechtigd om te allen tijde, ongemotiveerd en zonder tot enige vergoeding te zijn gehouden, de huurovereenkomst op te zeggen per aangetekend schrijven mits inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen. De huurder is er toe gerechtigd om ten alle tijde, ongemotiveerd en tegen betaling van een vergoeding gelijk aan 75% van de tot op principiële einddatum van het contract nog te vervallen huurgelden en -lasten met een minimum van een som gelijk aan de waarborg die daartoe door ATL-RENTING kan worden aangewend, de huurovereenkomst op te zeggen per aangetekend schrijven mits inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen.
b) Ontbindende voorwaarde
In geval van overlijden, faillissement of gerechtelijk reorganisatie van de huurder, dan wel enige andere situatie van vermogensbescherming of vereffening van diens vermogen (bijvoorbeeld: ontbinding), stopzetting, fusie of overname(bod) van zijn bedrijf of nog: staking van betaling zijnentwege, geprotesteerde wissels zijnentwege of beslag te zijnen laste, eindigt de overeenkomst automatisch en van rechtswege met verplichting in hoofde van de huurder tot betaling van een vergoeding aan ATL-RENTING gelijk aan 75% van de tot op principiële einddatum van het contract nog te vervallen huurgelden en -lasten met een minimum van een som gelijk aan de waarborg die daartoe door ATL-RENTING kan worden aangewend.
c) Uitdrukkelijk ontbindend beding
Bij contractuele tekortkoming (onder andere, doch niet limitatief: niet-betaling van huurgeld, annulering bestelling, vroegtijdig binnenleveren, weigering tot mededeling van in toepassing van huidige voorwaarden door ATL-RENTING gevraagde informatie, …), in hoofde van de huurder wordt de overeenkomst op initiatief van ATL-RENTING en zonder voorafgaande ingebrekestelling en voorafgaande rechterlijke tussenkomst ontbonden lastens de huurder met verplichting zijdens de huurder tot vergoeding van de schade die ATL-RENTING lijdt en niet hersteld wordt door deze ontbinding; deze schade wordt begroot op een bedrag gelijk aan 75% van de tot op principiële einddatum van het contract nog te vervallen huurgelden en -lasten met een minimum van een som gelijk aan de waarborg die daartoe door ATL-RENTING kan worden aangewend (behoudens bewijs van grotere schade).
Een contractuele tekortkoming in hoofde van de huurder die aanleiding geeft voor ATLRENTING conform huidig artikel een einde te stellen aan de overeenkomst, geldt eveneens als grond voor ATL-RENTING in die zin een einde te stellen aan enige overeenkomst afgesloten tussen ATL-RENTING (of een met ATL-RENTING verbonden onderneming) en een met de huurder (zowel in rechte als in feite) verbonden onderneming.
d) Gemeenschappelijke bepalingen
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat zowel bij opzegging, ontbindende voorwaarde en de ontbinding ingevolge uitdrukkelijk ontbindend beding, de huurder onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per dag vertraging er toe gehouden is het gehuurde goed terug te geven aan ATL-RENTING binnen de 2 werkdagen na beëindiging van de overeenkomst (d.i. respectievelijk bij het verstrijken van de opzegtermijn, de datum van realisatie ontbindende voorwaarde en de datum van verzending van de ontbindingsbeslissing). Benevens voormelde dwangsom is de huurder die in verzuim is ter zake deze teruggaveverbintenis (en zolang dit verzuim aanhoudt), van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgave gehouden tot betaling van een som gelijk aan de tijdens de overeenkomst (laatste termijn) betaalde huurgelden en –lasten. Ook staat de huurder gedurende deze tijd nog steeds in voor het risico ter zake het gehuurde goed. Uiteraard is de huurder er, niettegenstaande de opzeg, ontbindende voorwaarde of het ontbindend beding, steeds toe gehouden de huurachterstallen, méér aankleven, te betalen. Waar de huurder gehouden is tot betaling aan ATL-RENTING van een vergoeding (van welke aard ook), is deze laatste steeds gerechtigd de gestelde huurwaarborg daartoe aan te spreken.

4. CONTROLE
Bij vertrek zal de huurder, of de door hem aangestelde chauffeur, het bandenprofiel, de toestand van de banden en van de remmen nazien, alsook of het verhuurde materiaal aan alle wettelijke formaliteiten en aan het gestelde doel voldoet.

5. BOORDDOCUMENTEN
Bij verlies van één of meerdere originele boorddocumenten of nummerplaten zal de huurder onmiddellijk aangifte van verlies doen bij de bevoegde overheid en ATL-RENTING een attest van verlies bezorgen. De huurder zal alle kosten, boetes en dergelijke te zijnen laste nemen inclusief de aangerekende administratiekosten ten bedrage van 800 EUR. Zolang de originele boorddocumenten niet opnieuw in het bezit zijn van ATL-RENTING, blijft de huur doorlopen, zelfs al is het gehuurde goed teruggegeven.

6. GEBRUIK/TITEL/BELETSEL
Het verhuurde materieel is bedrijfsmaterieel, uitsluitend bestemd voor beroepsdoeleinden en zal enkel gebruikt mogen worden overeenkomstig de functie waarvoor het bestemd is. De huurder zal ATL-RENTING vrijwaren voor onwettig gebruik of handeling van het voertuig, en zal, voor eigen rekening, tegemoetkomen aan alle territoriale verordeningen en wetten en ten laste nemen, elke straf en boete die hieruit kan voorkomen. De huurder zal ATL-RENTING vrijwaren en schadeloos stellen van alle vorderingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven die voortspruiten uit het gebruik van het gehuurde product. Het verhuurde materieel blijft de uitsluitende eigendom van ATL-RENTING. De kentekens van ATL-RENTING mogen niet worden verwijderd, noch worden gewijzigd. De huurder zal het voertuig vrijhouden van alle bezwaringen: o.a. panden, lasten, voorrechten, hypotheken , bewarend en uitvoerend beslag, één en ander op straffe van een vergoeding ter waarde van de resterende duurtijd van de overeenkomst, verschuldigd bovenop de overeengekomen huurgelden en -lasten. De huurder is er toe gehouden om op eerste verzoek van ATLRENTING de locatiegegevens te bezorgen waar het gehuurde goed zich bevindt. Het is de huurder verboden het gehuurde materieel te verkopen.
Het in huur gegeven product mag niet onderverhuurd worden. Het in huur gegeven product mag aan derden ter beschikking worden gesteld mits uitdrukkelijke schriftelijke toelating van ATL-Renting. Het is de huurder niet toegestaan de huurovereenkomst over te dragen. Het gehuurde materiaal mag niet gebruikt worden voor het vervoer van ADRproducten zonder toestemming van ATL-RENTING. De huurder is verplicht elke belanghebbende/betrokkene per aangetekend schrijven in kennis te brengen van het feit dat het materieel gehuurd is. Het is de huurder verboden publiciteit te voeren op het voertuig, enige wijziging aan het voertuig aan te brengen of er bijhorigheden aan toe te voegen welke al dan niet de waarde ervan kunnen wijzigen, behalve indien ATL-RENTING daartoe zijn schriftelijke toestemming geeft. In ieder geval worden alle bijhorigheden die door de huurder aan het voertuig worden toegevoegd, al dan niet met toestemming van ATL-RENTING, geacht op onherroepelijke wijze eigendom te zijn geworden van ATLRENTING zonder enige vergoeding vanwege ATL-RENTING.
De huurder verklaart een normale en wettelijk toegelaten belasting van het voertuig te respecteren.

7. WAARBORGEN
ATL-RENTING wijst elke vorm van waarborg af aangaande het gebruik van het voertuig. De huurder ontheft zonder enige beperking ATL-RENTING van elk verhaal uit hoofde van het materiaal. Voor fabricagefouten, constructiefouten en materiaalfouten is enkel die waarborg toepasselijk, die ATL-RENTING eventueel zelf heeft verkregen van de constructeur of leverancier; uiteraard speelt de waarborg niet indien de schade veroorzaakt is door de huurder, bijvoorbeeld ingevolge ondeskundige behandeling of onvoldoende onderhoud na levering. Wat tweedehandsmateriaal betreft, wordt de huurder te allen tijde verondersteld het voertuig in bezit te nemen in de staat, zoals het zich op dat ogenblik bevindt, gekend en aanvaard door de huurder en zonder enige garantieverplichting in hoofde van ATL-RENTING van welke aard ook.

8. VERZEKERING
Indien de huurder zelf verzekering neemt is hij verplicht de volgende verzekeringen af te sluiten bij een in België gevestigde verzekeringsmaatschappij zolang de huurtermijn duurt.
Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
De huurder zal de wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor schade die aan derden veroorzaakt wordt en voortspruit uit het gebruik van het voertuig verzekeren.
Verzekering omnium
de huurder zal het gehuurd materieel verzekeren tegen de risico’s van eigen schade, brand en diefstal voor een waarde, vermeld op het bijgevoegd verzekeringsattest, in eerste risico, alsook een onbeperkte dekking voor sleep- en depannagekosten. Tevens dient de polis uitgebreid te worden met zware fout van de chauffeur mits verhaal, en schade door lading en ontvreemding. In de polis dient vermeld te worden dat ATL-RENTING verhuurder van het materiaal is en als dusdanig als begunstigde van de polis aanzien moet worden. Alle uit deze afgesloten verzekering te betalen vergoedingen komen ATL-RENTING toe, zodat de huurder t.o.v. de betrokken verzekeraar geen rechten kan laten gelden die de aanspraken van ATL-RENTING verminderen. De huurder is verplicht voorafgaand aan de ingebruikname van het voertuig, een geldig verzekeringsattest van de onderschreven verzekeringspolissen aan ATL-RENTING voor te leggen. Bij ontstentenis van het tijdig voorleggen van een geldig attest, is ATL-RENTING gerechtigd om de huurder verzekering aan te rekenen aan de standaard geldige tarieven. Een laattijdig aan ATL-RENTING overgemaakt geldig attest wordt maar in rekening genomen vanaf de dag van ontvangst door ATL-RENTING, ongeacht de aanvangsdatum van de betreffende polis. Vrijstellingen, franchisen, uitsluitingen en niet verzekerde gevaren zijn ten laste van de huurder.
Indien de huurder verzekering neemt bij ATL-RENTING wordt er in omnium een vrijstelling aangerekend per schadegeval van 1.250 EUR en in burgerlijke aansprakelijkheid van 1.000 EUR. Er is echter geen dekking omnium, rechtsbijstand en BA ongeval voor brugschade, schade door lading, zware fout chauffeur, gebruiksschade, vandalisme, schending rij- en rusttijden, gebruik buiten beroepsactiviteit, verkeerd gebruik tachograafschijf, overlading (trekker, al dan niet met oplegger, waarvan de totale massa in beladen toestand en/of afmetingen hoger zijn dan de toegelaten massa/afmetingen). De verzekering is niet verworven zolang de premies niet betaald zijn. De franchisen worden verdubbeld indien dezelfde chauffeur binnen de 30 dagen na het eerste ongeval in fout een tweede ongeval veroorzaakt eveneens in fout.

9. VERLIES, ONGEVAL, SCHADE, DIEFSTAL OF MANKEMENTEN
De huurder zal ATL-RENTING onmiddellijk verwittigen van elk ongeval, beschadiging, gebrekkige werking en elk voorval van verlies, bewarend of uitvoerend beslag betreffende het gehuurde goed en zal dit bij aangetekend schrijven bevestigen in een aangifte waarin de huurder vermeldt: tijdstip, plaats en aard van het ongeval of verlies omschrijven alsook de omvang van schade. De huurder deelt eveneens mee de namen en adressen van alle betrokken partijen. De huurder zorgt ook voor een kopie van elk politierapport en alle andere informatie die nuttig kan zijn en verbindt zich er eveneens toe aan iedere belanghebbende de identiteit van ATL-RENTING mee te delen als verhuurder van het voertuig.
Indien de huurder het materiaal beschadigt, onvolledig of niet-bedrijfsklaar aan ATLRENTING terug levert, zal de huurder gehouden zijn tot de vergoeding van de schade aan het materiaal. Bovendien is de huurder verplicht de gevolgschade aan ATL-RENTING te vergoeden. De huurperiode loopt tot het einde van de herstelling van de schade, tot afsluiting expertise bij totaal-verlies en tot dag verstrijken wachttijd bij diefstal. Er kan geen schadevergoeding geëist worden door de huurder mbt stilstand ten gevolge o.a. defect, herstelling, ongeval, los- en laadactiviteiten, schade door lading, ed.
Bij het binnenleveren van het gehuurde product buiten de openingsuren is er geen gezamenlijke inspectie mogelijk. Zodoende wordt een schaderaming gemaakt door ATLRENTING en blijft het voertuig 48 uur na binnenleveren ter beschikking om vooralsnog gezamenlijk te worden geïnspecteerd tijdens de openingsuren. Zo de klant dit nalaat wordt de schaderaming geacht te zijn aanvaard en wordt de herstelfactuur dan ook onvoorwaardelijk geacht aanvaard te zijn niettegenstaande latere betwisting.

10. FACTUUR
Elke factuur is, behoudens andersluidende vermelding, contant betaalbaar. In geval van niet-tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaand bedrag (met een minimum van 75 EUR); één en ander onverminderd de wettelijke (zo mogelijk maximale) rechtsplegingsvergoeding verschuldigd onder de wettelijke voorwaarden in geval van procesgang. Tevens zijn er alsdan tot op datum van betaling verwijlintresten verschuldigd op het openstaand bedrag aan een rentevoet van 12% per jaar. Iedere klacht moet geformuleerd worden binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekende brief, op straffe van verval. De huurprijs is vooruit verschuldigd en wordt periodiek gefactureerd. De huurder aanvaardt dat geen enkele factuur het voorwerp kan zijn van verrekeningen of tegenbetalingen van welke aard ook. Enkel geprotesteerde facturen zullen als afzonderlijk geschil behandeld worden volgens de factuurvoorwaarden. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning onmiddellijk opeisbaar. Heeft de huurder meerdere vervallen schulden ten overstaan van ATLRENTING dan geschiedt de toerekening van een gedeeltelijke betaling volgens de keuze van ATL-RENTING. Neemt ATL-RENTING ter zake geen initiatief dan gebeurt de toerekening op die schuld, waarvan ATL-RENTING het meest belang heeft dat zij wordt voldaan. Een verklaring van toerekening vanwege de huurder die met het voorgaande strijdt, is van geen waarde. ATL-RENTING bewijst op onweerlegbare wijze het verzonden en het door de huurder ontvangen zijn van zijn factuur door de vermelding van deze factuur in zijn uitgaande facturenboek, één en ander onverminderd het recht van ATLRENTING om ter zake andere, haar ter beschikking staande, bewijsmiddelen aan te wenden.

11. TYPE RENTING
netto
huur exclusief verbruik, verzekeringen, onderhoud en herstellingen, keuring, verkeersbelasting, kilometerheffing, taksen, boetes, parking- en stallingskosten en andere mogelijke kosten; operationeel: huur inclusief onderhoud, normale slijtage banden, keuring, verkeersbelasting, taksen, doch exclusief verzekering, verbruik, boetes, parking, stallingskosten en andere mogelijke kosten. Te allen tijde zijn alle lasten en kosten met betrekking tot enige kilometerheffing (zoals o.a. eventuele kosten voor aanmelding, waarborg On Board Unit, etc) in België of elders steeds ten laste van de huurder zonder enige uitzondering. Bij operationele huur kan de huurder gebruik maken van een servicenet van onderhoudsfaciliteiten waarover ATL-RENTING beschikt voor het preventief onderhoud en het onderhoud ten gevolge normale slijtage. Herstellingen en alle kosten welke de huurder zelf betaalt voor onderhoud, kunnen enkel bij voorafgaand schriftelijk akkoord door ATL-RENTING terugbetaald worden. De opleggers dienen om de tien weken langs te komen voor onderhoud, dit mag in elk servicepunt van ATL-RENTING zijn. De trekkers dienen om de 30.000 km binnen te komen voor onderhoud in een door ATL-RENTING aangestelde garage.

12. AANKOOPOPTIE
De eventuele optie kan slechts gelicht worden ten vroegste één maand voor het einde van het contract en dit per aangetekend schrijven. Indien de optie niet wordt gelicht, blijft de huur verder lopen. Indien de optie wordt gelicht, zal de verkoopfactuur opgemaakt worden na ontvangst van de nummerplaat en de optieprijs. Het optierecht is evenwel slechts verworven indien alle contractuele verbintenissen tussen de partijen inzake huur, onderhoud, schadegevallen, betalingen en alles waar de zakelijke relaties tussen de partijen betreft, zijn nagekomen, zo niet wordt de optie opgeschort en blijft de huur verder lopen aan de standaard dagprijs.

13. WAARBORGSOM
De huurder zal renteloos een waarborgsom betalen op een rekening op naam van ATL-RENTING. Dergelijke betaling van een waarborg wordt beschouwd als een eigendomsoverdracht tot zekerheid. Bij het beëindigen van de huurovereenkomst, om welke reden ook, is ATL-RENTING gerechtigd de ontvangen waarborg onmiddellijk in mindering te brengen van eventuele nog openstaande, al dan niet vervallen, vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten, zonder tussenkomst van de huurder dan wel enige andere derde partij. Tevens staat het ATL-RENTING vrij om al dan niet naast een waarborgsom tevens een eerste verhoogde aanbetaling (“1ste verhoogde huur”) aan te rekenen. Net zoals een waarborgsom, is dergelijke eerste verhoogde huur te allen tijde betaalbaar voorafgaand aan de inbezitstelling van het voertuig door de huurder.

14. LEVERINGSTERMIJN
De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet gewaarborgd worden. Algemene vertragingen in levering kunnen geen aanleiding geven tot vernietiging van de huurbestelbon, noch tot schadevergoeding, noch tot weigering, noch tot niet betaling door de huurder. Omstandigheden te wijten aan toeval of overmacht, hierin begrepen zijn stakingen, lock-outs, hetzij bij ATL-RENTING, hetzij bij onze leveranciers e/o invoerbronnen, geven ATL-RENTING het recht, ofwel de leveringstermijn evenredig te verlengen, ofwel af te zien van de bestelling bij enkel aangetekend schrijven, zonder enig recht van schadevergoeding uit welke hoofde ook voor de koper.

15. MEDESCHULDENAAR
Indien het materieel in huur genomen wordt door een vennootschap is niet enkel deze vennootschap gehouden tot naleving en uitvoering van de overeenkomst maar ook, ten persoonlijke titel, hoofdelijk en ondeelbaar met de huurder, de bestuurder, zaakvoerder of gevolmachtigde die namens de vennootschap deze overeenkomst heeft getekend. De ondertekenaar verbindt zich dus ook persoonlijk, hoofdelijk en ondeelbaar met de vennootschap waarvoor hij optreedt, tot naleving van alle bepalingen voorzien in de overeenkomst en de algemene voorwaarden van deze overeenkomst.

16. AFSTAND VAN SCHULDVORDERING
Tot zekerheid van de goede uitvoering van hun verbintenissen verklaren de huurder en de hem solidair gehouden personen van heden af ten gunste van ATL-RENTING afstand te doen van hun vorderingen op derden en ATLRENTING te machtigen om de afgestane bedragen zonder pleegvormen tegen gewone kwijting te innen, overeenkomstig artikel 1690 B.W.

17. PAND OP SCHULDVORDERING
De huurder geeft alle huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van ATL-RENTING, tot zekerheid van al diens verplichtingen voortvloeiend uit haar overeenkomst(en) met ATL-RENTING.

18. NIET-UITVOERINGSEXCEPTIE/RETENTIERECHT
de huurder verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de uitoefening van de niet-uitvoeringsexceptie en een eventueel retentierecht op de huurgoederen.

19. STALLING DER VOERTUIGEN
Bij aankomst in één van de servicepunten kan, enkel op uitdrukkelijk verzoek van de huurder, een inventaris opgemaakt worden van de aanwezig zijnde gereedschapstuigen en toebehoren. ATL-RENTING is niet verantwoordelijk voor ten eerste de stukken die niet in de inventaris zijn opgenomen, ten tweede schade aan het voertuig, welke niet het rechtstreekse gevolg is van de contractuele werken door ATL-RENTING uit te voeren, en ten derde beschadigingen of ontbrekende stukken wanneer het voertuig na aflevering het servicepunt verlaten heeft.

20. TAKSEN EN VERGUNNINGEN
ATL-RENTING zal, voor eigen rekening, het voertuig registreren. De huurder neemt de verantwoordelijkheid op zich voor bijkomende licenties, vergunningen, inspecties en andere certificaten die kunnen geëist worden door de wet of anders voor het wettelijk gebruik en de operatie van het voertuig vereist zijn. De huurder neemt de verantwoordelijkheid op zich, en zal betalen wanneer verschuldigd, voor alle taksen en andere vormen van belastingen, heffingen, hoe dan ook aangeduid, nu of nadien opgelegd bij de huur, gebruik, operatie of bezit van het voertuig, of bij de te betalen huren, samen met alle bijbehorende intresten en schadelasten.

21. INHOUDINGEN EN BETALINGEN
Alle betalingen gedaan in het kader van deze overeenkomst worden gemaakt in beschikbare middelen, zonder enige aftrek of verrekening en vrij van en zonder aftrek van eventuele belastingen, heffingen, import, rechten, heffingen, toeslagen en inhoudingen van welke aard ook, op heden of op een later tijdstip opgelegd door een bestuurlijke, fiscale of andere overheid, behalve waar vereist door de wet. Indien de huurder wordt gedwongen tot een dergelijke aftrek of inhouding, zal de huurder aan ATL-RENTING de extra bedragen betalen die nodig zijn opdat ATL-RENTING het volledige bedrag ontvangt dat ATL-RENTING zou hebben ontvangen vanwege de huurder in afwezigheid van enige aftrek of inhouding.

22. VERVAL
Op straffe van verval dient elke vordering lastens ATL-RENTING in rechte te worden gesteld binnen de zes maanden na datum waarop het beweerde recht om te vorderen is ontstaan, onverminderd een eventueel in de overeenkomst, elders in haar voorwaarden of in de wet voorziene, kortere termijn.

23. OVERMACHT
ATL-RENTING zal nooit aansprakelijk zijn voor de gevolgen van overmacht, o.a.: natuurgeweld, opeising, staking en oproer, oorlog of enig ander voorval buiten de controle van ATL-RENTING.

24. WAARBORGEN
Indien het vertrouwen van ATL-RENTING in de kredietwaardigheid van de huurder geschokt wordt door daden van gerechtelijke of buitengerechtelijke uitvoering, maatregelen ter bewaring van recht (bv. bewarend beslag) dan wel nietbetaling van één of meerdere facturen van ATL-RENTING, is de huurder er toe gehouden om op eenvoudig schriftelijk verzoek van ATL-RENTING, binnen de vijf werkdagen, een bijkomende zekerheid te stellen ter (bijkomende) dekking van de bestaande verbintenissen, reeds opeisbaar of niet, bij gebreke waaraan de overeenkomst van rechtswege, zonder kennisgave ontbonden is conform hoger vermelde ontbindende voorwaarde en haar gevolgen.

25. NETTINGCLAUSULE
Partijen komen overeen dat enkel ATL-RENTING (of een met ATLRENTING verbonden onderneming in de zin van art. 5 WVV) zich, ook na samenloop, kan beroepen op schuldvergelijking tussen de bedragen die ATL-RENTING aan de huurder verschuldigd zou zijn met bedragen die de huurder (of een met de huurder, zowel in recht als in feite verbonden onderneming) aan ATL-RENTING (of een met ATL-RENTING verbonden onderneming) verschuldigd zou zijn, om welke reden en op grond van welke oorzaak of welke overeenkomst ook. De huurder kan zich niet beroepen op schuldvergelijking, tenzij met het uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van ATL-RENTING.

26. LOCATIE EN INSPECTIE
gedurende de huurtermijn, zal de huurder aantekening bijhouden in zijn hoofdkantoor dewelke de locatie van het voertuig aanduiden en alle onderhoud en reparaties die door de huurder gepresteerd zijn voor het voertuig. De huurder zal ATL-RENTING toestaan de aantekeningen te onderzoeken en/of het voertuig te allen tijde te inspecteren. De huurder zal niet toelaten dat het voertuig zich zal begeven voorbij de landsgrenzen zoals bepaald in de verzekeringspolis. Om reden van deze overeenkomst zal de huurder ontegensprekelijk verondersteld worden in het bezit te zijn van het voertuig vanaf het moment dat het voertuig is aanvaard door de huurder tot het moment dat het voertuig is terugbezorgd in goede staat aan ATL-RENTING. ATLRENTING behoudt zich het recht voor om het verhuurde materiaal te allen tijde op te halen. Bij faillissement van de huurder zal de huurder en/of de curator ATL-RENTING onmiddellijk verwittigen teneinde ATL-RENTING in staat te stellen het voertuig af te halen.

27. BEDING TEN BEHOEVE VAN EEN DERDE
De huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het voertuig bij een derde kan (komen te) berusten of dat het voertuig kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van ATL-RENTING te vorderen heeft of mocht hebben. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de huurder het voertuig op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het voertuig zal vorderen op grond van een objectief aantoonbare en vaststaande niet-nakoming van de contractuele verplichtingen van ATL-RENTING jegens deze derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie. Indien dergelijke situatie zich voordoet en de derde het gebruik van het voertuig door de huurder zou willen continueren, is de huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restante looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

28. PERSOONSGEGEVENS
Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van ATL-RENTING, die als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de naleving van onze privacy policy. Alle voorschriften zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden door ATL-RENTING nageleefd.

29. TAAL/BEVOEGDHEID/TOEPASSELIJK RECHT
Alle correspondentie in verband met deze overeenkomst geschiedt uitsluitend in het Nederlands. Elk geschil inzake deze overeenkomst of de uitvoering ervan, zelfs inzake de betaling van de aangenomen wissels, behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en dit wat alle aspecten ervan betreft (totstandkoming, interpretatie, uitvoering, beëindiging, …).

30. VOERTAAL
De voertaal van de correspondentie tussen partijen is Nederlands.

31. OVERDRACHT
Het is de huurder verboden zijn rechten en/of verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst zonder schriftelijke, voorafgaande toestemming van ATL-RENTING aan een derde over te dragen.

32. NIETIGHEID
De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

© All rights reserved | ATL Renting nv | Industrieweg 122 - 3980 Tessenderlo, BelgiĆ« | | Branded by MENTALL |